Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tellingen Educatie, gevestigd te Almelo.

 

1. Algemeen.

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Tellingen Educatie en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

 

2. Toepassing.

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Tellingen Educatie ten behoeve van opdrachtgever.

2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Tellingen Educatie schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

 

3. Aanbieding en aanvaarding.

3.1. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tellingen Educatie, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand: * nadat Tellingen Educatie een offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk of digitaal heeft aanvaard, of * nadat een schriftelijke of digitale overeenkomst gesloten is tussen Tellingen Educatie en opdrachtgever.

3.2. Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van drie weken, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.

3.3. Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de gegevens waarover Tellingen Educatie beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.

3.4. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Tellingen Educatie zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een aanbieding, offerte of overeenkomst, dan is Tellingen Educatie gerechtigd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de prijzen aan te passen.

 

4. Uitvoering van een opdracht.

4.1. Tellingen Educatie zal iedere opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen.

4.2. Een opdracht wordt uitgevoerd onder de naam en de verantwoordelijkheid van Tellingen Educatie.

4.3. De termijn voor uitvoering van een opdracht wordt overeengekomen tussen Tellingen Educatie en de opdrachtgever.

4.4. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. Tellingen Educatie zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

5. Medewerking opdrachtgever.

5.1. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Tellingen Educatie gesloten overeenkomst.

5.2. Opdrachtgever zal Tellingen Educatie steeds tijdig alle relevante en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

5.3. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat, indien nodig voor het uitvoeren van de opdracht, inzet van zijn medewerkers steeds op tijd beschikbaar is.

5.4. In geval een afgesproken bijeenkomst minder dan vierentwintig uur van tevoren door opdrachtgever wordt geannuleerd, zal Tellingen Educatie de kosten daarvoor onverkort in rekening brengen, tenzij Tellingen Educatie en opdrachtgever anders overeenkomen.

5.5. Tellingen Educatie is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een gelijkwaardig gekwalificeerde begeleider of coach in te zetten.

 

6. Garantie.

6.1. Tellingen Educatie zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

 

7.  Intellectuele eigendom.

7.1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Tellingen Educatie de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door zijn verstrekte cursus- en studietrajecten, publicaties, bijlessen, modellen, methoden en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten door beide partijen in de markt gezet kunnen worden.

7.2. Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Tellingen Educatie, binnen twee weken, aan Tellingen Educatie te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt Tellingen Educatie zich het recht voor om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van opdrachtgever te vorderen.

 

8. Aansprakelijkheid.

8.1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Tellingen Educatie te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro).

8.2. Iedere aansprakelijkheid van Tellingen Educatie voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Tellingen Educatie en opdrachtgever, wordt uitgesloten, tenzij indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Tellingen Educatie.

8.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Tellingen Educatie zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.

 

9. Betalingscondities.

9.1. Bedragen worden vermeld exclusief BTW-betaling, tenzij anders wordt aangegeven.

9.2. Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Tellingen Educatie verzonden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Tellingen Educatie aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per maand.

9.3. Tellingen Educatie is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.

9.4. Tenzij anders wordt overeengekomen, brengt Tellingen Educatie een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht. Bij langere trajecten kan Tellingen Educatie gedurende de looptijd maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks de dan uitgevoerde werkzaamheden factureren.

9.5. Tellingen Educatie is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke blijft met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste termijn aan de opdracht is verbonden.

9.6. De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surséance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.

9.7. Tellingen Educatie is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Tellingen Educatie zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.8. Indien Tellingen Educatie in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Tellingen Educatie in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

9.9. De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte/aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

 

10. Overmacht.

10.1. Bij overmacht heeft Tellingen Educatie ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Tellingen Educatie in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

11. Ontbinding.

11.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Tellingen Educatie richt, zal hij te allen tijde eerst Tellingen Educatie schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog de overeengekomen verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

11.2. Indien Tellingen Educatie met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft Tellingen Educatie steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Tellingen Educatie verrichte prestaties en heeft Tellingen Educatie onverkort recht op betaling voor de reeds door zijn verrichte prestaties.

11.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Tellingen Educatie gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Tellingen Educatie gerechtigd om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.

 

12. Geheimhouding.

12.1. Tellingen Educatie en opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding jegens derden over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.

 

13. Toepasselijk recht en forum.

13.1. De rechtsverhouding tussen Tellingen Educatie en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. In geschillen zal uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Almelo, 1 juli 2020 Tellingen Educatie

Maak jouw eigen website met JouwWeb